Zorg

Afhankelijk van zijn gezondheid, persoonlijke situatie of wensen zijn er verschillende soorten zorg die uw patiënt kan krijgen. Het kan nuttig zijn om hem op een eenvoudige manier de belangrijkste soorten zorg uit te leggen. Comfortzorg en palliatieve zorg zijn vaak vage begrippen voor veel mensen buiten de zorgsector.

Zorg en curatieve behandelingen

Curatieve zorg heeft betrekking op behandelingen die worden aangeboden met als hoofddoel het probleem in verband met een ziekte op te lossen en de ziekte te genezen. Deze zorg/behandelingen kunnen vele verschillende vormen aannemen (antibiotica, chemotherapie, dialyse), maar ze hebben allemaal een mogelijk herstel en genezing als doel of, ten minste, de mogelijkheid om een goede levenskwaliteit te behouden. 

Het is echter mogelijk dat curatieve zorg op een bepaald moment niet meer mogelijk is en dat men beslist over te gaan tot palliatieve zorg.

Comfortzorg

Comfortzorg is een zorg die op aanvraag wordt gegeven, als de patiënt dat nodig acht. Deze zorg kan hem thuis, bij een naaste of in een zorginstelling worden aangeboden. Deze persoonlijke zorg kan hem worden aangeboden om zowel de psychologische als de fysieke pijn te verlichten, zowel bij een ongeneeslijke ziekte als na een ongeval, bijvoorbeeld bij onomkeerbare letsels die een impact hebben op zijn leven.

De comfortzorg kan hem ook helpen bij zijn levenseinde, als de persoon niet ziek is of geen ongeluk heeft gehad, maar zijn algemene toestand sterk achteruitgegaan is. Deze comfortzorg kan verschillende vormen aannemen: behandeling met geneesmiddelen voor pijn, massages, psychologische therapie, esthetische verzorging of gebruik van comfortapparatuur zoals een relaxstoel, een tillift etc.

Het doel van de comfortzorg is ook om de patiënt te helpen zijn gevoel van eigenwaarde en zijn waardigheid te behouden, wat van groot belang is voor de levenskwaliteit.
Comfortzorg is ook een onderdeel van de palliatieve zorg.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt overwogen wanneer het doel om de persoon van de ziekte te genezen, wordt opgegeven. Deze zorg stelt zijn comfort prioritair door zijn pijn of andere moeilijkheden die hij ervaart en die verband houden met de ziekte, tot een minimum te beperken, maar niet meer met de bedoeling om hem te genezen. Deze zorg is bedoeld om hem te begeleiden en te ondersteunen bij de evolutie van de ziekte door hem zo veel mogelijk comfort te bieden.

Bij een ongeneeslijke ziekte en een beperkte levensverwachting kan uw patiënt een beroep doen op palliatieve zorg. Deze zorg biedt hem fysieke, psychologische, sociale en spirituele ondersteuning. Deze zorg wordt in de laatste zes tot negen maanden van de persoon zijn leven aangeboden.

Er bestaan palliatieve zorgnetwerken in de verschillende gewesten. Deze netwerken kunnen de patiënt informeren over de mogelijkheden en het aanbod van palliatieve zorg en de samenwerking met en tussen de verschillende partners bevorderen. Het gaat om organisaties van zorgverleners van de eerste lijn (arts, thuisverpleger, maatschappelijk werker, verzorger, hulpdienst aan gezinnen, kinesitherapie etc.), centra voor thuiszorg, ziekenhuizen, palliatieve zorgeenheden, instellingen voor personen met een beperking, specifieke zorgorganisaties met vrijwilligers, gezinnen en mantelzorgers.
In Brussel | In Vlaanderen | In Wallonië

In België bestaan er verschillende structuren voor palliatieve zorg.

Palliatieve zorg in het ziekenhuis, twee benaderingen

De gespecialiseerde eenheid voor palliatieve zorg: Ongeveer de helft van de algemene ziekenhuizen in België beschikt over een palliatieve eenheid. Deze eenheid is bestemd voor ongeneeslijke patiënten die op relatief korte termijn zullen overlijden. Patiënten die niet meer in een acuut ziekenhuis kunnen verblijven en ook niet thuis kunnen worden verzorgd, kunnen er op een geïndividualiseerde manier worden verzorgd door een multidisciplinair team.

Het mobiele team voor palliatieve zorg: Wanneer palliatieve patiënten niet in een palliatieve eenheid verblijven, kan een mobiel team tussenkomen. Dit team verleent zelf geen palliatieve zorg, maar kan wel advies geven over palliatieve zorg aan de teams van de eenheden waar deze patiënten verblijven. Het zorgt ook voor permanente vorming en sensibiliseert het personeel van deze eenheden voor palliatieve zorg.

Palliatieve zorg in woonzorgcentra en/of rust- en verzorgingstehuizen

Alle rust- en verzorgingstehuizen en sommige woonzorgcentra bieden palliatieve zorg. In een groot deel van de rust- en verzorgingstehuizen is er minstens één deeltijds personeelslid om de palliatieve zorg in de instelling te ondersteunen.

Palliatieve thuiszorg

Palliatieve thuiszorg maakt het mogelijk om de laatste levensmomenten in een vertrouwde omgeving door te maken. In België bestaan er verschillende vormen van hulp voor palliatieve thuiszorg indien dit mogelijk is:

  • Financiële steun, zoals de afschaffing van het remgeld voor bepaalde thuisbezoeken of de toekenning van het palliatief forfait.
  • Hulp voor de omgeving door toekenning van palliatief verlof.
  • Gespecialiseerd zorgaanbod: palliatieve dagcentra en multidisciplinaire teams ter ondersteuning van de zorgverleners in de thuissetting.